Welsh birds get a boost

01 Jul 2011 | No. 2011-26

Welsh birds received a boost last week, when the British Trust for Ornithology (BTO) launched its Welsh Office at the Royal Welsh Show in Builth Wells.

 BTO Cymru will be based at Bangor University and will establish strong links with conservationists in Wales as well as with the Countryside Council for Wales (CCW), which is also based in the city.

Wales is home to some very special birds – think Wales, and Dippers, Choughs, Ravens and Pied Flycatchers immediately spring to mind – all of which live in the unique habitats found here. But it’s a special country for House Sparrows too – they are doing much better in Wales than in England.

BTO Cymru will provide even greater focus for birdwatchers in Wales who are concerned about declines of species such as Green Woodpecker, Rook, Wheatear and Curlew. By attracting more volunteers who are willing to count birds, the BTO will be able to report on the fortunes of species that are thinly spread across the country – such as Kestrel, Grey Wagtail and Spotted Flycatcher – which all helps to support their conservation.

Speaking at the launch of BTO Cymru, Dr Andy Clements, BTO Director, said, "BTO in Wales is a real opportunity for Wales' birds and wildlife, and for the people of Wales who appreciate such a great wildlife heritage. We aim to build on recent volunteer effort from the BTO Atlas, and to channel energies of growing volunteer numbers in Wales to answer questions about declines in birds such as Green Woodpecker and Wheatear, while understanding why House Sparrow in Wales bucks the trend of decline elsewhere in the UK. We want our impartial science to count in decisions and to be a source of knowledge for everyone in Wales."

BTO’s increasing commitment to Wales was acknowledged by Morgan Parry and Roger Thomas, Chair and CEO, Countryside Council for Wales, who hosted the event at the Royal Welsh Show on the CCW stand. BTO Cymru also received a warm welcome from Environment Wales, the RSPB and the Wildlife Trusts.

Funding to set up BTO Cymru is being provided by Environment Wales, on behalf of Welsh Government, CCW, BTO members and supporters and the Esmée Fairbairn Foundation.

BTO Cymru is currently staffed by Kelvin Jones, the Welsh Development Officer, who will shortly be joined by research scientist Dr. Rachel Taylor.

Kelvin said “I was delighted to be offered this opportunity to put the BTO on the Welsh Map. Initially I will be working hard to make the BTO known to all Welsh naturalists, and I have over recent months been actively promoting BTO Cymru through the Welsh language media. We have some very special birds in Wales which the Welsh people feel very proud of. The presence of BTO Cymru will give the people of Wales a voice for their birds.”

BTO Cymru will build on the monitoring that is already carried out in Wales and help to inform conservation policy in the country.

Cafwyd adar Cymru hwb yn Sioe Frenhinol Cymru Llanelwedd, pan lansiwyd swyddfa Gymraeg yr Ymddiriedolaeth Adareg Brydeinig (British Trust for Ornithology) neu'r BTO.

Mi fydd y swyddfa yn brif Ysgol Bangor a fydd yn creu cyswllt cryf hefo cadwraethwyr Cymru, yn ogystal â Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC), sydd hefyd ai pencadlys yn y ddinas.

Mae Cymru yn gartref i lawer o adar unigryw - meddyliwch am Gymru, a fydd Bronwen y Dwr, Bran Coesgoch, Cigfran, ar Gwybedog Brith yn dod yn syth i’ch meddwl- mae gan rain gynefinoedd unigryw Cymraeg. Ond hefyd meddyliwch am Adar y to - maent yn gwneud yn dda yma ond yn dinistrio dros Loegr.

Mi fydd BTO Cymru yn rhoi ffocws pendant i adarwyr yng Nghymru sydd yn poeni am ddirywiad rhywogaethau fel y Gnocell werdd, Ydfran, Tinwen, ar Gylfinir. Wrth ddenu mwy o wirfoddolwyr i gyfri adar, fydd y BTO yn medru datblygu gwybodaeth ar rywogaethau eraill fel y Cudyll Coch, Siglen lwyd, ar Gwybedog mannog- fydd I gyd yn help llaw i gefnogi ei gadwraeth.

Dywedodd Dr Andy Clements, Prif Weithredwr y BTO, yn y lansiad “Mae cael y BTO yng Nghymru yn gyfle bendigedig I Gymru ai adar a bywyd gwyllt, a hefyd i bobol Cymru sydd yn gwerthfawrogi ein hetifeddiaeth naturiol. Rydyn yn bwriadu adeiladu ar waith ein gwirfoddolwyr sydd wedi bod yn gweithio mor galed ar Atlas y BTO, a rhoi cyfeiriad i adarydda ein gwirfoddolwyr yng Nghymru, I gael ateb , pam mae rhywogaethau fel y Gnocell werdd ar Tinwen yn dinistrio, pan mae Adar y to yn cynyddu yng Nghymru ond yn dinistrio ym mhob nam arall. Rydyn eisiau ein gwyddoniaeth annibynnol fod yn rhan o benderfyniadau ac i fod yn fynnon o wybodaeth i bawb yng Nghymru.”

Cafwyd cyflwyniad y BTO I Gymru I gydnabod gan Morgan Parry a Roger Thomas, Cadeirydd a Prif Weithredwr y Cyngor Cefn Gwlad Cymru, ar safle pwy gafwyd y lansiad ei gynnal yn y Sioe Frenhinol. Cafwyd BTO Cymru croeso cynnes hefyd gan Amgylchedd Cymru, RSPB , a'r Ymddiriedolaethau Natur Cymru.

Mae’r arian i sefydlu BTO Cymru yn cael i ddarparu gan Amgylchedd Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, CCW, aelodau a chefnogwyr y BTO a’r Esmée Fairburn Foundation.

Am nawr mae'r swyddfa yn cynnwys Kelvin Jones, swyddog datblygu Cymru, ac mi fydd Dr Rachel Taylor gwyddonwyr ymchwil yn ymuno cyn yr hydref.

Dywedodd Kelvin “Rwyf mor hapus am y cyfle i roi'r BTO ar fap Cymru. Yn gyntaf fyddaf yn gweithio i wneud si?r fod naturiaethwyr Cymru yn gwybod am y BTO, a dros y misoedd diwethaf rwyf wedi bod yn hybu BTO Cymru drwy'r wasg iaith Gymraeg. Mae gennyn ni adar unigryw iawn yma yng Nghymru, ac mae pobol Cymru yn mor falch o honnynt. Mi fydd presenoldeb BTO Cymru yn rhoi'r cyfle i bobol Cymru cael llais dros ei adar.”

Mi fydd BTO Cymru yn adeiladu ar waith arolygu ac yn cynorthwyo polisi cadwraeth yng Nghymru.

Notes for Editors

  1. The BTO is the UK’s leading bird research organisation. Over thirty thousand birdwatchers contribute to the BTO’s surveys. They collect information that forms the basis of conservation action in the UK. The BTO maintains a staff of 100 at its offices in Norfolk and Stirling, who analyse and publicise the results of project work. The BTO’s investigations are funded by government, industry and conservation organisations.Visit www.bto.org
  2. Kelvin is a native of Caernarfon and has been passionate about birds all his life. He served with the North Wales Police for over 30 years as a rural constable and, for the last 15, undertook additional duties as a wildlife liaison officer, specialising in bird crime. He is an active ‘A’ ringer, undertaking CES monitoring as well as raptor ringing and, when the Welsh winters arrive, wader ringing with the SCAN ringing group. He is currently Chairman of the Wales Rare Birds and Raptor Study Group and was, until his appointment, the BTO Assistant Regional Representative for both Caernarfon and Meirionnydd.

Contact information

Kelvin Jones
(Welsh Development Officer)

Office: 07979713282 (9am-5.30pm)
Email: kelvin.jones [at] bto.org

Paul Stancliffe
(BTO Press Officer)
Office: 01842 750050 (9am-5.30pm)
Mobile: 07585 440910 (anytime)
Email: press [at] bto.org

Images are available for use alongside this News Release.
Please contact images [at] bto.org quoting reference 2011-26

The BTO has an ISDN line available for radio interviews
Please contact us to book an interview Office: 01842 750050

Nodiadau i olygwyr

  1. Y BTO yw corf arweiniol yn y DU sydd yn ymchwilio adar. Mae dros dri deg mil o wylwyr adar yn cyfrannu i arolygon y BTO. Maent yn casglu gwybodaeth sydd yn rhoi sail i waith cadwraeth yn y Da. Mae gan y BTO dros 100 o staff yn i swyddfeydd yn Norfolk, Sterling ac ym Mangor, fydd yn dadansoddi ac yn cyhoeddi'r canlyniadau'r gwaeth maes. Mae gwaeth y BTO yn cael i ariannu gan y llywodraeth, diwydiant a chyrff cadwraeth. Ymwelwch â www.bto.org
  2. Mae Kelvin yn wreiddiol o Caernarfon ond wedi cartrefi yn Tremadog, ac mae adar wedi bod yn rhan oi fywyd ers plentyndod. Mi oedd yn aelod o Heddlu Gogledd Cymru am dros 30ain mlynedd ac am 15ag mlynedd roedd hefyd yn uchwanegi ei swydd yn conalbwyntio ar troseddau yn erbyn bywyd gwyllt. Mae yn fodrwyr adar hefo trwydded ‘A’, yn arbenigo yn modrwyo trwy'r cynllyn “Constant Effort Scheme” modrwyo adar ysglyfaethus, ac yn ystod y gaeaf modrwyo adar rhydio ar lannau traeth Lafan hefo gr?p Modrwyo SCAN. Mae yn gadeirydd ar gr?p Adar Bridio Prin ac Adar Ysglyfaethus Cymru, a tan iddo gael i swyddogi mi oedd yn gynorthwyydd rhanbarthol i ardaloedd Caernarfon a Meirionnydd I’r BTO

Nodiadau I olygydd

Kelvin Jones
(Swyddfa BTO Cymru)
Swyddfa: 07979713282  (9am - 5.30pm)
E-bost: kelvin.jones [at] bto.org

Paul Stancliffe
(BTO Press Officer)
Swyddfa: 01842 750050 (9am-5.30pm) neu
07585 440910 (unrhywbryd)
E-bost: press [at] bto.org

Mae’r lluniau ar gael i’w defnyddio hefo’r datganiad newyddion. Cysylltwch hefo images [at] bto.org Cyfeirnod 2011-26

Mae gan y BTO linell ISDN ar gael i gyfweliadau radio. Cysylltwch â ni i archebu ystafell cyfweliad: 01842 750050 


Related content